DAN Artist Universe
DAN's CosmologyArt
Extra Media Info
Roterend Hologram
Detail-descriptions
No Big Bang
Dark matter-force
Time Torus
Dark Energy Force
SubQuantum
Soulnavigation
DAN's Biography
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

Extra Media Info

  Nederlands gepensioneerde verandert Relativiteitstheorie.

Een Nederlands gepensioneerde heeft de Relativiteitstheorie veranderd. Daardoor is het mogelijk om het heelal voor te stellen als een eeuwig roterend holografisch heelal waarin allerlei quasi Big Bang-heelallen direct zijn opgenomen als parallelle heelallen en waarin versnelde uitdijing van het heelal een bedrieglijke dynamiek is.

Dan Visser (ing.) heeft een raamwerk van artikelen geschreven voor een nieuwe heelaltheorie. Die theorie heeft hij in de privésfeer ontwikkeld met basis natuurkundige wiskunde. Over zijn nieuwe heelal-theorie zegt hij: “De manier waarop over het versneld uitdijende Big Bang-heelal wordt gedacht is achterhaald. Ik noem dat het conservatieve Big Bang-heelal. Mijn uitwerkingen laten zien dat dat we in een dynamisch holografisch heelal opgenomen zijn waarin ‘quasi’ Big Bang-heelallen direct al bestaan en niet buiten het conservatieve Big Bang heelal liggen. Met ‘quasi’ bedoel ik dat de versnelde uitdijing een bedrieglijke dynamica is, terwijl elk ‘quasi’ Big Bang-heelal een eigen miniem verschil heeft ten opzichte van een ander ‘quasi Big Bang heelal. De optelsom van ‘quasi’ Big Bang heelallen vormt een onderdeel van een informatie-verwerkend heelal. Die informatieverwerking geldt voor zowel ruimte als materie. In het conservatieve Big Bang heelal ziet men materie altijd in ruimte bestaan, maar mijn uitwerkingen laten zien dat ruimte ook als informatie opgevat kan worden. Die wordt aangestuurd door een verfijning van tijd die niet in het conservatieve Big Bang-heelal wordt toegelaten. Het toelaten van een verfijning van tijd  met bijbehorende energie geeft een nieuw heelal in de vorm van een eeuwig roterend holografisch heelal. Holografisch betekent in dit geval dat informatie op een schaal kleiner dan de Planckschaal de kwantumdynamiek aanstuurt. Er is sprake van een sub-kwantumschaal waar rotatie de aansturing bepaalt. Die rotatie strekt zich dan ook uit op macroschaal. Vandaar dat elk ‘quasi ‘Big Bang heelal een bedrieglijke versnelde uitdijing vertoont.

In de loop van een aantal jaren heb ik stapsgewijs een serie artikelen geschreven waarmee mijn nieuwe theorie uitgroeide tot een raamwerk van eigenzinnige formuleringen. Die zijn gebaseerd op natuurkundige-wiskunde. Ik beschrijf daarmee hoe zwaartekracht en een donkere materiekracht samengaan in een nieuwe donkere energiekracht formule. Daaruit waren op twee manieren een formule voor donkere materie af te leiden. Dit opende de mogelijkheid, tot een vervanging van de kosmologische constante uit de Relativiteitstheorie. Die constante is alleen maar een getal en uitgedrukt per tijd in het kwadraat, of per meter in het kwadraat. Maar ik kon er een verfijndere verhouding van maken door een willekeurig aantal kwantumzwaartekracht-oppervlakken te vergelijken met een aantal Planck-oppervlakken. Die verhouding was te koppelen met een nieuwe energie van donkere materiedeeltjes.

Er is op die manier een soort ‘multiplicatie van quasi Big Bang-heelallen’ mogelijk geworden. De ‘multiplicatie’ ontstaat uit de aansturing van tijd kleiner dan Plancktijd en een verfijndere energie in de vorm van ‘platte-ruimtedeeltjes’. Dit verandert de kwantum-zwaartekracht. Er wordt als het ware een donkere materiekracht uitgeoefend op zichtbare materie. Die kan zowel aantrekkend als afstotend zijn. Het betekent het einde van de tot nu toe onverdeelbare kwantumeenheid. De ‘twee platte ruimtedeeltjes’ hebben een gemeenschappelijk draaiingsmoment en zijn door mij duonistische neutrinos genoemd.

Albert Einstein gebruikte de kosmologische constante in 1915 om het heelal niet te laten instorten door zwaartekracht van alle materie die in het melkwegstelsel zat. Groter kon men zich het heelal in die tijd niet voorstellen. Maar het heelal bleek al zonder die constante uit te dijen. Dat ontdekte Edwin Hubble in 1929. Toen echter in 1998 versnelde uitdijing van het Big Bang-heelal werd ontdekt ging men die constante hergebruiken. Die heb ik er nu uitgehaald en vervangen door een geometrisch verhoudingsgetal dat correspondeert met een donkere materie-energie. Dit verandert het conservatieve Big Bang heelal in een eeuwig roterend holografisch heelal. Dit is anders dan een roterend conservatief Big Bang-heelal, zoals G?del dacht in 1949.

De hoofdzaak is dat informatie uit een dieper domein is gaan bepalen hoe de kwantumzwaartekracht er uit gaat ziet. Dat gebeurt door middel van verfijndere informatie vanuit een domein kleiner dan de Planckschaal. Op die manier worden bits aangestuurd door duo-bits. De bits zijn informatie groter dan de Planck-schaal en de duo-bits zijn informatie kleiner dan de Planck-schaal. Dit levert een proces op van herberekening van bits door duo-bits. Daaraan kan men een snelheid verbinden die ‘sneller-dan-het-licht’ is. Maar een dergelijk proces gaat eigenlijk buiten de Algemene Relativiteit om! Er is dus geen schending van de Algemene Relativiteit. Het zou daarom beter zijn om te spreken over ‘holografische snelheid’.

Mijn theorie heet Dubbel Torus Theorie (DTT). De term ‘Dubbel’ betekent dat verfijndere tijd geometrisch als tweede torus om een donkere materie-torus heen zit. Bovendien is die tweede torus verweven met de erbinnen gelegen donkere materie-torus. Recente uitwerkingen in mijn raamwerk van artikelen wijzen zelfs op niet alleen rotatie van de donkere materie-torus, maar daarbinnen ook op rotatie van de kwantumzwaartekracht en rotatie van licht. Hierdoor zijn er eigenlijk drie rotatie-vormen van de binnenste torus. Daardoor is sprake van een roterende Triple Torus binnen de Dubbel Torus Theorie.

Uit het creatief nadenken over deze nieuwe heelalvorm en de daarbij behorende dynamiek, put ik ook veel inspiratie voor het maken van schilderijen. Er komen daarbij allerlei gevoelens en emoties tot expressie die rationeel niet te uiten zijn. Commentaar op mijn schilderijen maakt mij duidelijk dat ze niet te vergelijken zijn met gangbare stromingen in de schilderkunst. Mijn schilderijen vormen daardoor een zeldzame collectie schilderijen, die overigens te koop zijn voor de commerciële markt en verzamelaars.

Ing. Dan Visser, gepensioneerd, en onafhankelijk kosmoloog en kunstschilder (DAN); wonend te Almere, Nederland: Telefoon 036 54 99 701, of email dan.visser@planet.nl. Mijn artikelen over mijn nieuwe kosmologie staan in www.vixra.org/author/dan_visser. Zie ook verder voor informatie op mijn website: www.darkfieldnavigator.com.