DAN Artist Universe
DAN's CosmologyArt
Extra Media Info
Heelal Hologram
Detail-descriptions
No Big Bang
Dark matter-force
Time Torus
Dark Energy Force
SubQuantum
Soulnavigation
DAN's Biography
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

DAN Artist Universe

 

Nieuwe Heelal-theorie en schilderijen van DAN

(for english go to http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=94 )

 

  

                     Ing. Dan Visser (foto 2016) ontwikkelde een nieuwe heelal-theorie door theoretisch een kracht te bepalen die informatie van de fysieke werkelijkheid en zwarte gaten op een nieuwe manier met elkaar verbindt. Dit is uitgevoerd volgens bestaande basis natuurkundige-wiskunde en volledig in de privésfeer. Die nieuwe manier, waarop informatie verbonden is met de fysichsche werkelijkheid, botst met de institutionele opvatting van een materialistisch Big Bang heelal. Die nieuwe manier leidt namelijk tot een verfijning van tijd opgenomen in een nieuwe donkere energiekracht. Dit levert een nieuwe perceptie van het heelal op. De uitkomst is: Er is geen Big Bang geweest! In plaats daarvan leven we in een eeuwig roterend holografisch heelal, waarin elk individu parallelle heelallen om zich heen ziet, welke direct aanwezig zijn in een roterend torus heelal met een holografische dynamiek. Een dergelijke dynamiek betekent, dat elke positie uitgerekend wordt door een verfijndere energie en verfijndere tijd dan de energie en tijd waarop de kwantumdynamiek in het conservatieve en moderne Big Bang heelal is gebaseerd. Dit gaat ook voorbij aan de vijf snaartheorieën en de samenvattende M-theorie, die niet anders zijn dan het in stand houden van een Big Bang heelal en parallelle heelallen daarbuiten. Dan Visser's nieuwe kosmologische theorie maakt de botsing met instituties die kosmologie onderzoeken er daarom niet minder op. In het verfijndere roterende en berekende en herberekende holografische heelal is de geest een onderdeel van de fysische werkelijkheid en staat niet meer metafysisch los van het materialistische Big Bang heelal dat met allerlei voorgaande Big Bang heelal-theorieën, inclusief die met snaren, wordt gepropageerd. Vandaar dat dit ook een enorme nieuwe inspiratiebron is waarmee Dan Visser zijn schilderijen maakt, en waarmee hij een nieuw realisme van het heelal naar buiten brengt. De laatste jaren signeert hij zijn schilderijen met DAN. Opmerkelijk genoeg komt de bewijslast voor zijn theorie de laatste tijd steeds sterker te staan, want in institutionele artikelen stapelen de tegenstrijdigheden van het Big Bang heelal zich op. Voor hem is in institutionele archieven echter geen plaats, omdat die enerzijds behoudend en beschermend zijn en anderzijds plaatsvervangend commercieel belang hebben bij het uitbaten van het Big Bang heelal, zodat DAN in meer dan veertig artikelen de ontwikkeling van zijn theorie heeft opgeschreven en noodgedwongen heeft geplaatst in een alternatief archief (het vixra-archief, categorie mathematical-physics). Momenteel schrijft hij veel over zijn theorie in de hoop die ook begrijpelijker te maken voor publiek. De listing-prijs van zijn schilderijen schiet omhoog!

Aankondiging:

Een groot deel van zo'n 65 van mijn schilderijen, plus de auteursrechten van mijn artikelen over mijn nieuwe heelal-theorie, en mijn schilder-stijlnaam (duonisme®), worden momenteel te koop aangeboden, voor in totaal, om en nabij, een (listing) prijs van twee miljoen EuroHiertoe behoren ook de vijf grote schilderijen hieronder afgebeeld.

 

De vijf grote schilderijen, als deel van een verzameling van 65 schilderijen, bij DAN thuis zijn te koop.

De afmetingen zijn 100 x 120 cm, op hoge kwaliteit raam en canvas, met hoogwaardige acryl geschilderd en luxueus ingelijst tot 125 x 144 cm. 

Voor meer details, kijk op:  http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23

Voor verdere informatie kunt u bellen naar Ing. Dan Visser (DAN), Almere, Nederland, telefoon 0365499701, of email naar dan.visser@planet.nl

          

Formule-schilderijen van een nieuwe kosmologie.

Velen beleven hun geest als vrije wil zonder te beseffen onderhevig te zijn aan programmering. Dit heeft alles te maken met het huidige kosmologische model, het Big Bang heelal. In het Big Bang heelal is de wereld materieel en ligt de geest erbuiten. Maar het heelal is niet uit een Big Bang ontstaan. Het is een hologram waarin de materiele wereld wordt samengesteld en waar ook de geest in zit. Het kenmerk van een hologram is, dat elk deel van het hologram alle informatie van het geheel bevat. Een individu bestaand uit materie en de geest is onderdeel van het hologram. Individuen in het holografische heelal zijn niet zoals in het oude Big Bang model onderhevig aan de programmeringen van religies, culturen, gelddomeinen en institutionele wetenschap. In het hologram is de geest de machine van het hologram zelf. Vandaar dat God (en overigens elke God) niet de schepper van Big Bang heelal is. Goden en oude goden horen thuis in het oude Big Bang heelal en niet in het holografische heelal. Het holografische heelal is uitgewerkt in mijn formule-aquarellen. Die vatten de fysica samen die past bij een wereld met materie en geest zonder goden. Formule-aquarel (F) toont een koppeling met twee van mijn artikelen uit November 2013 (die van 22 November, formules 49 en 50, en die van 16 November). Het vat samen het fysisch bestaan op een locatie in het rHTTH (roterend Holografisch Triple Torus Heelal) van de DTT (Dubbel Torus Theorie). Het rHTTH bestaat als 5D heelal in 6D. Ter herinnering: Het Big Bang heelal bestaat in 4D. Het rHTTH omvat donkere materie (5D) in een verfijndere energie en verfijndere tijd (6D). Het rHTTH is een holografisch dynamiek die als een donkere materie computer werkt en die de zichtbare materiële wereld voortbrengt. Die daarin als één van de parallelle Big Bang heelallen direct en tegelijkertijd in een Dubbel Torus van donkere materie en verfijndere tijd bestaat. Hier betreft het tijd kleiner dan Plancktijd. Deze tijd gaat sneller dan de kleinste relativistische tijd in de dynamiek van het oude Big Bang heelal. Hier wordt met oud bedoeld het conservatieve continue Big Bang heelal dat uit een oneindig klein punt is ontstaan met gladde ruimte en relativistische tijd (volgens de ART, de Algemene Relativiteit Theorie), maar die achterhaald is door het moderne Big Bang heelal dat op kwantumdynamiek met discrete ruimte is gebaseerd. Ook de moderne snaartheorieën (5x) en de samenvattende M-theorie brengen niet anders dan een Big Bang heelal voort waarin zowel parallelle heelallen als de geest buiten het discrete Big Bang liggen. Mijn formule-aquarel (E) vat samen hoe de ART omgezet kan worden naar een holografische heelal met parallelle heelallen direct aanwezig in het holografische heelal. De daaraan voorafgaande formule-aquarellen (A, B, C, D) vatten het begin van mijn nieuwe kosmologie samen. Mijn formule-schilderijen zijn niet toegankelijk op internet, maar bijzonder privé-bezit. Ze zijn wel te koop via wederzijdse onderhandeling !

De wetenschap heeft moeite om het bewustzijn in termen van fysica in een kosmologie te plaatsen. Dat bleek uit een artikel in het i-magazine New Scientist. Daarin werd een artikel geplaatst met de strekking dat wetenschap het bewustzijn nooit zou kunnen verklaren. In een commentaar op basis van mijn nieuwe kosmologie heb ik aangegeven dat een dergelijke uitspraak niet waar is. Mijn nieuwe kosmologie kan wel degelijk bewustzijn verklaren! Dat is kosmologie die het 4D conservatieve en moderne Big Bang heelal inpast in een 5D roterend holografisch torus heelal. Dit omvat berekening en herberekening van materiele manifestaties, zoals die van de Algemene Relativiteit en kwantummechanica, maar ook de geest, volgens een verfijndere energie en verfijndere tijd. Tot dusver werd de geest in het domein van de metafysica geplaatst, maar in het roterende holografisch heelal kan de geest vanwege die verfijning van energie en tijd meedoen in de schepping van de holografische realiteit. Er bestaan dientengevolge vele vormen van Big Bang heelallen, welke direct in de realiteit van het holografisch heelal als parallelle heelallen aanwezig zijn. De vrijheid van geest blijft daarin behouden en optimaal actief. Dit betekent dat bewustzijn holografische eigenschappen bezit, maar zich tevens gefragmenteerd in de realiteit kan manifesteren.

Wie wetenschappelijk dieper geinteresserd is kan mijn theorie-ontwikkeling volgen in het overzicht van mijn artikelen. Ook is mijn recenste artikel-link gegeven, met als titel:

Nederlands gepensioneerde verandert Relativiteitstheorie in dynamiek van een

eeuwig roterend Holografisch Heelal: http://vixra.org/abs/1512.0443

Zie ook artikel Overzicht: www.vixra.org/author/dan_visser

 

Nieuw Realisme van het Heelal

Het raamwerk van mijn wetenschappelijke artikelen beschrijft een eeuwig roterend holografisch heelal. Dit is een heelal waarin de fysische werkelijkheid berust op het uitrekenen en her-berekenen van materiële manifestaties. Het omvat mijn visie dat het materiële Big Bang heelal slechts één van de vele materiële manifestaties is zonder een begin in tijd. In mijn model is sprake van meerdere holografische Big Bang heelallen tegelijkertijd, die als parallelle heelallen direct in de realiteit bestaan. Dit verwerpt dus dat parallelle heelallen buiten het conservatieve Big Bang heelal liggen. Het verwerpt ook dat het conservatieve Big Bang heelal versneld uitdijt. Die versnelde uitdijing is in mijn model niets anders dan het gevolg van rotatie van dat complete holografische heelal. Dit gaat eeuwig door. Die holografische rotatie is de motor van de materiele uitrekening en herberekening en komt voort uit een dieper energie-en tijdsdomein dan nu wordt toegedicht voor het conservatieve enige Big Bang heelal. In die zin zijn de schilderijen die ik maak in hun ontwikkeling verbonden aan de ontwikkeling van mijn theorie in artikelvorm. Daarmee in verband heb ik ook een  stijlnaam laten registreren: ‘duonisme’. Artistiek houdt dat in dat de zichtbare fysische relatieve werkelijkheid (4 Dimensies met dualisme) een uitvloeisel is van een 5D heelal, dat is georganiseerd als roterend dynamisch donker materie heelal met holografische eigenschappen. Dit grotere geheel (de aanvankelijke 4D Big Bang in 5D), dat is duonisme! Dit omvat ook de geest, die tot voorheen behoorde tot het domein van de metafysica.

We leven in een ander heelal dat tot dusver gedacht wordt. In mijn nieuw ontwikkelde heelal-theorie is het heelal een eeuwig roterend holografisch heelal, wat in de plaats komt van het conservatieve versneld uitdijend Big Bang-heelal. Het nieuwe heelal-model is niet meer gebaseerd op louter een getal voor donkere energie, maar op een verhouding tussen aantallen oppervlakken van kwantumzwaartekracht en 'informatie-eenheden'. Deze laatste worden door onderliggende 'verfijndere informatie-eenheden' aangestuurd. In andere woorden betekent dit dat de kwantumwereld door verfijndere 'duo-deeltjes' wordt her-berekend. Daarbij wordt van 'tijd kleiner dan de Planck-tijd' gebruik gemaakt, inclusief verfijndere energie. Door die karakteristiek bestaat donkere materie niet uit vaste deeltjes, maar uit gespreide tijdsdichtheden. Daardoor ontstaat een andere vorm en dynamiek van het heelal. Er bestaat dus geen heelal meer dat uit het 'niets' is ontstaan zoals de Big Bang met een begin van tijd, maar er bestaat een heelal dat zich gedraagt als een eeuwig roterende tijd-torus heelal. Dit is een compleet heelal-hologram in de vorm van een verzameling Big Bang heelallen, die wel van elkaar verschillen, maar tegelijkertijd bestaan als een gezamenlijk heelal. Dat maakt dat paralelle heelallen direct in de realiteit bestaan en niet buiten het conservatieve Big Bang heelal liggen. De rotatie van het complete holografische heelal geeft de indruk van een versnelde uitdijend heelal en is dus een bedrieglijke dynamiek. De beschrijving van mijn nieuwe heelal-model is uitgewerkt in een raamwerk van stapsgewijs uitgewerkte wetenschappelijke artikelen (zie de link onderaan deze pagina voor het overzicht van artikelen).

Er is inmiddels veel bewijs voor mijn nieuwe heelaltheorie, waarvan een recenste er uit springt, namelijk dat Einsteins GRT (General Relativity Theorie in 4D) in 5D geschonden wordt. ‘Gewone’ GRT-zwarte gaten bestaan dan ineens niet meer. Het worden ‘ring-zwarte gaten’, die onstabiel worden. Daarna zijn het 'naakte singulariteiten' die geen gebeurtenishorizon hebben. Dit is met supercomputer-simulaties aan het licht gebracht, maar ik heb dat 3 jaar eerder dan een publicatie daarover beschreven in drie van mijn wetenschappelijke artikelen waarvan één uit november 2011. Vandaar dat ik onlangs een uitgebreid commentaar heb ingestuurd naar New Scientist, waarin ik aangeef dat er geen zwaartekrachtgolven kunnen bestaan, omdat instabiele ring-zwarte gaten in 5D die niet kunnen produceren. In plaats daarvan hebben we te maken met 'donkere materie' als ‘tijdsdichtheden’. Daarom zijn de op 14 september 2015 gedetecteerde signalen voor zwaartekrachtgolven van het LIGO-project niet afkomstig van samensmeltende zwarte gaten, maar van donkere materie die een nieuwe vorm en dynamiek van het heelal indiceert. 

Ik heb mijn artikelen noodgedwongen ondergebracht in een alternatief archief omdat de Amerikaanse wetenschapsinstituten zich bedreigd voelen door de zware kritiek die al vele jaren op het Big Bang heelal bestaat. De Nederlandse wetenschapsinstituten zijn daarin volgend. Daarbij wordt het conservatieve Big Bang heelal als 'heilig' beschouwd. En met regelmaat wordt een publicitair offensief uitgevaardigd om het Big Bang heelal te handhaven. Ik conformeer me daar niet aan, omdat ik heb weten door te dringen tot een nieuwe perceptie op kosmologie. Dat is mogelijk geweest met bestaande natuurkundige wiskunde. Hier maak ik dus ook schilderijen over. Die worden uitzonderlijk, uniek en authentiek genoemd, en anders dan wat in de kunstwereld doorgaans aan schilderijen te zien is. Dit betekent dat een zeldzame collectie schilderijen beschikbaar is gekomen. Sinds kort is het mogelijk een deel van mijn collectie aan te kopen.

Andere informatie: http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=93

Ook hier weer kunt u voor verdere informatie bellen naar Ing. Dan Visser (DAN), Almere, Nederland, telefoon 0365499701, of email naar dan.visser@planet.nl          

 

DETAILS:

Articles Overview: www.vixra.org/author/dan_visser

Inzage in schilderij-collectie:

http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=65; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=58; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=57; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=60; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=16

 

This page is last modified on May 21 2016. All rights reserved Dan Visser. Almere. the Netherlands.

 This website applies detailed juridical terms (see menu-button at the left of this page).